140 RUE VATEL 30900 Nimes
Logotype - Hotel Vatel
+33(0)4 66 62 57 57 info@hotelvatel.fr

Nimes

RESERVATIONS Best price guaranteed
ACCESS & CONTACT
94€
Best price guaranteed
Hotels Vatel France #37
Hotels Vatel France #38
Hotels Vatel France #39
Hotels Vatel France #40
Protocole sanitaire Hôtel Vatel
Quatre étoiles

Nimes hotel

140 RUE VATEL 30900 Nimes - France
Ph. : +33(0)4 66 62 57 57
Fax : + 33 (0)4 66 62 57 50
Email : info@hotelvatel.fr