140 RUE VATEL 30900 Nimes
Logotype - Hotel Vatel
+33(0)4 66 62 57 57 info@hotelvatel.fr

Nimes

RESERVATIONS Best price guaranteed
ACCESS & CONTACT
94€
Best price guaranteed
Hotels Vatel France #32
Hotels Vatel France #33
Hotels Vatel France #34
Hotels Vatel France #35
Protocole sanitaire Hôtel Vatel